พระเจ้าแผ่นดิน โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่งพระราชาคณะ 7 รูป

พระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งยศพระราชาคณะ 7 รูป
ช่วงวันที่ 29 ม.ย. เว็บราชกิจจานุเบกษานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งยศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงมือณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงแขนณ มหิศรภูเขาไม่พลราชวรางข้าร กิตำหนิสิริสมบูรณอดุลย์ยเดชะ สยามินทราธิเบศรราชวโรสูดดม บรมท้องนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่งพระราชาคณะ ปริมาณ 7 รูป ดังต่อไปนี้