โปรดเกล้าฯ ถอดขั้นและก็ขอคืนเครื่องราชฯ ‘ทหาร-ตำรวจ’ 13ราย

ช่วงวันที่ 16 เดือนธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนร เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดขั้นทหาร และก็ขอคืนเหรียญตรา  ความว่ามีพระบรมราชโองการกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร ปริมาณ 2 ราย ออกมาจากตำแหน่งทหาร ตามมายี่ห้อ 12 ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ.2479 รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มโดยพ.ร.บ.ขั้นทหาร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2501 ประกอบระเบียบปฏิบัติกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับผู้ซึ่งไม่ควรจะยังอยู่ในขั้นทหารและก็บรรดาศักดิ์ พุทธศักราช2507
 

ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศนร เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดตำแหน่งตำรวจ และก็ขอคืนเหรียญ มีพระบรมราชโองการกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดขั้น เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ออกมาจากขั้นตำรวจ ปริมาณ 11ราย